INFORMACJA

"KRĘG CLINIC" OŚRODEK REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNY, KLINIKA PRYWATNA w Poznaniu, zgodnie z art. 13 ust. 1 – 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „RODO”) informuje Pana/ Panią, iż:

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Posłuszny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "KRĘG-CLINIC" OŚRODEK REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNY, KLINIKA PRYWATNA w Poznaniu (60-479), przy ul. Strzeszyńskiej 192, NIP 781-121-15-27, REGON 631568249.
   
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w "KRĘG-CLINIC" OŚRODKU REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNYM, KLINICE PRYWATNEJ w Poznaniu (60-479), przy ul. Strzeszyńskiej 192 jest Pan/Pani Marta Szulc e-mail: kreg@kreg.com.pl
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz wypełnienia obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 505 t.j. ze zm.), ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r., poz. 617, 650 i 697 t.j. ze zm.) oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160, 138, 650) - (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).
   
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ul. Dąbrowskiego 12, 60-908 Poznań) i Narodowy Fundusz Zdrowia (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa).
   
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu leczenia.
   
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
   
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tym dniu – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych na żądanie pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych.
   
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania. Pani/Pana dane nie będą również dalej przetwarzane w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane.